Školský poriadok – MŠ Olšovany

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a jej zmene vyhláškou MŠ SR č. 308/2009, s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy Olšovany na adrese Olšovany 56.

Nedodržanie školského poriadku môže mať za následok ústne a písomné upozornenie a následne predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

Charakteristika MŠ

Materská škola Olšovany je bez právnej subjektivity. Ide o jednotriednu materskú školu, ktorá zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Umožňuje voľné hry detí, oddych, osobnú hygienu, telesné cvičenia, či je zabezpečená funkčná nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatná prevádzka bez vzájomného rušenia.

Materská škola svoje ciele, obsah výchovy a vzdelávania zameriava na oblasť jazykovej výchovy, rozvíjania komunikácie v anglicko-slovenskom jazyku, predčitateľskej gramotnosti a environmentálnej výchovy

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ

Prijímanie dieťaťa do MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokov. Výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od 2 rokov, ak sú vytvorené vhodné podmienky. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rok, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča / zákonného zástupcu. Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od 15. februára do 15. marca, pokiaľ je voľná kapacita,  aj v priebehu školského roka. Písomnú žiadosť zákonný zástupca predkladá riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

O predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania môže riaditeľ rozhodnúť z týchto dôvodov:

 • sústavné porušovanie školského poriadku zákonným zástupcom dieťaťa, napr. neplatenie poplatkov, pravidelné ignorovanie predkladania potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa po chorobe, porušovanie dohodnutého času preberania dieťaťa z MŠ a iné zistenia riaditeľkou,
 • zamlčanie vážneho ochorenia dieťaťa v čase prijímania dieťaťa do MŠ a v priebehu dochádzky (diagnostikované syndrómy, vážne ochorenia),
 • nedostatočné zvládanie základných hygienických potrieb dieťaťa (pomočovanie, časté neudržanie stolice, časté odmietanie potravy, nechutenstvo, neprijímanie potravy počas celého dňa),
 • zníženie adaptačnej schopnosti dieťaťa (psychický stres s následkami, napríklad zajakávanie, zníženie kvality zdravotného stavu, denný dlhotrvajúci plač, vzdor, vysoká agresivita voči deťom, psychická nepohoda a pod.) po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa.

V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno-vzdelávacie problémy, riaditeľ alebo triedny učiteľ vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení od špecialistov (napr. detský psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, neurológ a pod.).

V prípade, že rodič nebude spolupracovať s riaditeľkou ani pedagogickými zamestnancami, považuje sa to za porušenie školského poriadku a po písomnom upozornení môže mať za následok predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ.

Ostatné podmienky prijímania detí

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

 • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole aj v nasledujúcom školskom roku.
 • dieťa, ktoré dosiahne vek 3 rokov k 01. 09. daného šk. roka a je v evidencii čakateľov v materskej škole zo zápisu na predchádzajúci školský rok

Zápis do ZŠ

O termíne zápisov do ZŠ informujú základné školy verejnými oznamami. Na zápis je povinný ísť rodič s dieťaťom v stanovenom termíne. Na zápis ide to dieťa, ktoré v príslušnom školskom roku, najneskôr do 31.8. dovŕši 6 rokov veku a to aj v prípade, že rodič uvažuje o odklade školskej dochádzky. Zápis je povinný, v opačnom prípade ide o porušenie zákona. Na zápis môže ísť aj dieťa „poseptembrové“, pričom rodič predkladá žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa a dokladuje ho potvrdeniami o spôsobilosti dieťaťa, ktorému vystaví príslušné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva.

Odklad školskej dochádzky

Ak sa rodič rozhodne o odklad školskej dochádzky, je povinný svoje rozhodnutie oznámiť riaditeľovi MŠ a následne predložiť žiadosť o podržaní miesta v MŠ pre nasledujúci školský rok z dôvodu odkladu školskej dochádzky, rozhodnutie o odklade školskej dochádzky, ktorý mu vystaví riaditeľ ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise. Toto rozhodnutie musí byť opatrené okrúhlou pečiatkou ZŠ. Pokiaľ rodič neoznámi riaditeľovi školy danú skutočnosť a neodovzdá rozhodnutie o odklade školskej dochádzky, bude jeho dieťaťu riadne ukončená dochádzka k 31.8. príslušného roka.

Dochádzka dieťaťa do MŠ

 • Rodič privádza dieťa do MŠ v čase od 7:00 do 7:55 a preberá si ho spravidla medzi 15:00 až 16:30 alebo počas obeda medzi 12:00 a 12:30 po dohode s učiteľkou. Medzi 8:00 a 15:00 je budova MŠ uzamknutá.
 • Pokiaľ z nevyhnutných prípadov rodič potrebuje priviesť dieťa neskôr, resp. si ho chce skôr vyzdvihnúť, je potrebné spôsob prebratia dieťaťa vopred dohodnúť s učiteľkou, prípadne telefonicky.
 • Ak rodič opakovane privádza dieťa po 8:00, porušuje tým školský poriadok.
 • Rodič je povinný dieťa odovzdávať osobne pedagógovi, prípadne inému zamestnancovi MŠ. Nepreberáme zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do MŠ samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru. Rovnako je rodič povinný pri preberaní dieťaťa z MŠ prevziať dieťa od pedagóga v osobnom kontakte. Vyzdvihnutie dieťaťa napríklad zo školského dvora bez osobného kontaktu s pedagógom bude považované za hrubé porušenie školského poriadku. Rovnako aj v prípade, že na školskom dvore nie je prítomná triedna učiteľka, je rodič povinný kontaktovať hociktorú učiteľku, a oznámiť jej prevzatie dieťaťa.

Preberanie detí

 • Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa, nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.
 • Zákonný zástupca je povinný prebrať svoje dieťa a opustiť MŠ do 16:30.

Práva a povinností detí a rodičov

Dieťa má právo na

 • Bezplatné vzdelanie v MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
 • Vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone.
 • Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav.
 • Úctu jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.

Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.

 • Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
 • Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotného stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.
 • Úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.

Dieťa je povinné

 • Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
 • Dodržiavať školský poriadok MŠ.
 • Chrániť pred poškodením majetok MŠ a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie.
 • Konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
 • Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov MŠ.
 • Rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne známymi, právnymi predpismi, vnútornými predpismi a dobrými mravmi.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo

 • vybrať pre svoje dieťa MŠ, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru a národnosti
 • žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom informácie a vedomosti v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky MŠ
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom rady školy

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémov alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • pravidelne uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
 • nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne zavinilo
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 5 po sebe nasledujúcich dní
 • spolupracovať s pedagógmi
 • oboznámiť sa so školským poriadkom a dodržiavať jeho podmienky
 • neškodiť menu školy

Prevádzka a vnútorný režim MŠ

 • MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch v dobe od 7:00 do 16:30
 • v čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov spravidla na 6 týždňov. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku.
 • Prerušenie letnej prevádzky oznámi riaditeľka MŠ.
 • Počas ostatných školských prázdnin (jesenné, vianočné, jarné a veľkonočné) je prevádzka na základe rozhodnutia riaditeľa so súhlasom zriaďovateľa prerušená.

Stretnutia s rodičmi

Sú uskutočňované individuálne pri príchode a odchode detí z MŠ, tiež formou schôdzí RZ, triednych a školských akcií, alebo prostredníctvom oznamov a web stránky. Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov budú použité len v prípade súrneho kontaktu, napríklad ochorenie, úraz dieťaťa a pod. Na začiatku školského roka rodič dáva písomný súhlas na používanie osobných údajov dieťaťa pre interné spracovanie školského registra, na použitie osobných údajov a fotografií dieťaťa na internetovej stránke MŠ a na účasť dieťaťa na exkurziách, športových podujatiach a školských výletoch organizovaných MŠ podľa práce školy.

Organizácia v šatni

 • Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 7:00 do 8:00 a v čase od 15:30 do 16:30. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.
 • Rodičia sa počas prezliekania detí v šatni venujú dieťaťu, zodpovedajú za jeho bezpečnosť. Deti do šatne nevstupujú s jedlom, ani neukladajú do skrinky žiadne potraviny a nápoje. Rodičia neodovzdávajú ráno deti do triedy s jedlom, žuvačkou a pod.
 • Mladších súrodencov, ktorí ešte nenavštevujú v MŠ rodičia nenechávajú pobehovať po budove (MŠ nezodpovedá za prípadný úraz)
 • Po prevzatí dieťaťa z MŠ nezostávajú v budove ani v školskom areáli (organizácia a bezpečnosť)
 • Oznámia učiteľke všetky zmeny a informácie, ktoré sa týkajú ochrany zdravia a bezpečnosti detí (zmena adresy, telefónneho čísla, pády, drobné úrazy)
 • Za stratu cenností a hračiek, ktoré dieťa do MŠ prinesie, nepreberajú zamestnanci MŠ žiadnu zodpovednosť.

Odpočinok detí v MŠ

Počas popoludňajšieho odpočinku detí učiteľka dbá na primerané oblečenie detí. Zabezpečí primerané vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Od odpočívajúcich detí neodchádza. V prípade, že pedagóg potrebuje opustiť priestor triedy, je povinný dať deti do pokojovej činnosti a požiadať iného zamestnanca o dozor, a to len na nevyhnutne potrebný čas. Úprava odpočinkového režimu je v plnej kompetencii učiteľa. Ten rozhoduje o tom, akým spôsobom budú deti oddychovať, s prihliadaním na fyzickú náročnosť denných činností, ktoré deti absolvovali a na ich aktuálne potreby, obsah edukácie, náročnosť nasledujúcich činností, krúžkové aktivity a pod. v zásade však tak, aby neboli rušené deti, ktoré majú potrebu spánku.

Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci MŠ riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky MŠ.

Ochrana detí pred sociálno-patologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno – patologickými javmi, sledovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s rodinou, prípadne s ped agogicko – psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má podozrenie, alebo sa domnieva, že v triede, ktorú navštevuje jeho dieťa, dochádza k fyzickému prípadne psychickému týraniu, oznámi toto podozrenie triednej učiteľke, ako aj riaditeľke školy ihneď, ako toto podozrenie vznikne.

V prípade, že zákonný zástupca navštívi s vlastným dieťaťom psychológa v CPPPaP, či    inom špecializovanom zariadení z dôvodu podozrenia fyzického alebo psychického týrania svojho dieťaťa, je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľku školy.

Všetci zamestnanci MŠ svojim prosociálnym správaním vytvárajú deťom vzor ako jeden z prvkov prevencie sociálno – patologických javov.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

 • primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka,
 • viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie,
 • v prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy,
 • poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto,
 • zabezpečiť v celom priestore školy prísny zákaz fajčenia,
 • dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti,
  v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku a zástupkyňu), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

Neprítomnosť dieťaťa

 • Pri neprítomnosti dlhšej ako päť dní (nie z dôvodu choroby) sa dieťa do kolektívu môže prijať len po predložení písomného potvrdenia rodičia o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a tiež, že mu nebolo nariadené karanténne opatrenie (potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa) nesmie byť staršie ako jeden deň.
 • Pri neprítomnosti dlhšej ako päť dní ( z dôvodu choroby) sa dieťa môže prijať do kolektívu len po predložení písomného potvrdenia lekára o tom, že je zdravé.

Neprevzatie dieťaťa pedagógom

Pedagogickí zamestnanci môžu v zmysle ochrany zdravia ostatných detí a zamestnancov MŠ odmietnuť prevziať dieťa, ktorého zdravotný stav nie je spôsobilý na pobyt v kolektíve.

Najčastejšími dôvodmi takéhoto odmietnutia sú: zvýšený teplota, kašeľ dieťaťa, výtok z nosa, zápaly očí, výsypové ochorenia, užívanie antibiotík (učiteľky v MŠ nemôžu podávať deťom žiadne lieky), infekčné a prenosné choroby, črevné ťažkosti – hnačka, zvracanie, vši a pod. (Z. z. 126/2006)

Pokiaľ rodič trvá na tom, že jeho dieťa je zdravé, je povinný predložiť potvrdenie od pediatra.

Ochorenie dieťaťa počas pobytu v MŠ

Ak dieťa ochorie počas pobytu v MŠ, zabezpečí pedagóg izoláciu od ostatných detí a dočasný dozor podľa aktuálnych priestorových a personálnych podmienok a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý je povinný si dieťa bezodkladne prevziať zo zariadenia.

Úraz dieťaťa počas pobytu v MŠ

V prípade úrazu je učiteľka povinná ihneď informovať zákonného zástupcu a dohodnúť s ním spôsob ošetrenia dieťaťa. Ak je nutné ošetrenie u lekára, privolá zákonného zástupcu dieťaťa. Ak je potrebné, prítomná učiteľka zabezpečí pre dieťa rýchlu lekársku pomoc. Pedagogický zamestnanec o skutočnosti informuje riaditeľa školy a spíše zápis o úraze.

Pedikulóza

 • V prípade výskytu pedikulózy problém rieši škola, rodič a pediater
 • Pri akomkoľvek podozrení na možný výskyt vší (nepokoj dieťaťa, neprimerané vyrušovanie, nesústredenosť, škrabanie sa, viditeľný výskyt vší a hníd vo vlasovej časti hlavy, za ušami, v spánkovej časti) učiteľ oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa. Dieťa do príchodu rodiča izoluje, podľa aktuálnych možností
 • Pedagóg zabezpečí informovanie ostatných rodičov na nástenke v šatni, že sa vyskytla pedikulóza
 • V kolektívoch tried sa preventívne vykonávajú kontroly vlasov s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia v súlade s prevádzkovým poriadkom školy
 • Opätovný nástup dieťaťa do MŠ je možný iba po predložení potvrdenia od lekára.
 • Pedagóg je povinný ráno pri preberaní detí vykonať ranný filter.
 • V prípade väčšieho výskytu vší vedenie školy zabezpečí sprísnenie hygienicko-epidemiologického režimu.

Ochrana spoločného a osobného majetku

 • MŠ je zabezpečená signalizačným zariadením. Vchody do MŠ sú zaistené zámkami.
 • V budove MŠ je bez vedomia riaditeľky školy a sprievodu pracovníčky MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby
 • V zmysle zabezpečenia bezpečnosti detí a ochrany exteriérového majetku školy je MŠ nepretržite uzamknutá, mimo času, keď rodičia privádzajú deti do MŠ alebo ich preberajú.
 • Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku MŠ sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo.
 • Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.
 • Za bezpečnosť a ochranu spoločného majetku v triede zodpovedá učiteľka. Za uzamknutie budovy po skončení prevádzky MŠ je zodpovedná učiteľka, ktorá posledná končí zmenu.
 • Po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.
 • Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Záverečné ustanovenia

Tento školský poriadok je záväzný

 • pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy
 • pre deti a zákonných zástupcov detí, navštevujúcich MŠ Olšovany
 • pre zmluvných partnerov, vykonávajúcich výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi

Derogačná klauzula

Vydaním nového Školského poriadku  sa mení predchádzajúci Školský poriadok.